STOMATOLOGIA

Diagnostyka radiologiczna

Gabinet zaopatrzony jest w nowoczesny, bezpieczny sprzęt umożliwiający wykonanie zdjęć zębowych RVG i zdjęć pantomograficznych.

 

 

 

 

 

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Centrum Medyczne DentiFem Sp. z o.o., Złota 26, 25-015 Kielce

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS Nr SE.XVIA-451/59/DPk/2010 z dnia 29.01.2010 / 3 x Gendex Expert DC
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS: Nr SE.XVIA-451/59/DPk/2010 z dnia 01.02.2010
  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS Nr SEXVIa.9026.17.2013 z dnia 22.04.2013 / Kodak 9000
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS: Nr SEXVIa.9026.17.2013 z dnia 23.04.2013
  • zgoda PWIS – decyzja nr 9026.2.59.2020 z dnia 10.11.2020 r. na prowadzenie działalności medycznej związanej z narażaniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie przekroczyła 0,1 mSv
  • Jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych.

Ekspozycja na promieniowanie jonizujące osób zawodowo narażonych oraz pacjentów jest zgodna z przepisami o dawkach granicznych i z poziomami referencyjnymi określonymi w przepisach:

➢ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 r., Nr 180, poz. 1325).

➢ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 884)

➢ Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi: – pracownicy: 20mSv/rok; – ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba

wróć